Podstawowym celem naszej Fundacji jest ochrona i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej oraz wzbogacanie zbiorów bibliotecznych w Polsce i za granicą o unikatowe druki lub wydawnictwa, w szczególności o druki lub wydawnictwa zaginione, zniszczone bądź skradzione oraz wszelkie inne działania na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Poza tym:

 • popularyzacja czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji czytelnictwa literatury polskojęzycznej,

 • inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, naukowej i oświatowej,

 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz intelektualnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • integracja środowisk twórczych, wydawniczych, eksperckich oraz bibliofilskich.

Cele Fundacji CYMELIUM będziemy realizowali poprzez:

 • digitalizację druków, wydawnictw i zbiorów własnych muzealnych, bibliotecznych i prywatnych w Polsce oraz poza jej granicami,

 • archiwizację i katalogowanie digitalizowanych druków, wydawnictw i zbiorów,

 • udostępnianie druków, wydawnictw i zbiorów w postaci cyfrowej,

 • prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności poprzez wznawianie starych wydań, wydawanie reprintów oraz wydawanie własnych publikacji,

 • dofinansowanie działalności wydawniczej prowadzonej przez inne podmioty,

 • wzbogacanie księgozbiorów bibliotek o reprinty niedostępnych pozycji,

 • organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,

 • organizowanie konkursów w zakresie wiedzy i kultury,

 • popularyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów działalności statutowej poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, odczytów, wykładów, zjazdów i szkoleń,

 • organizację i prowadzenie innych działań edukacyjnych i kulturalnych,

 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski. Fundacja korzysta z grantów instytucji publicznych i firm. Staramy się także pozyskiwać środki od osób prywatnych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sami staramy się pozyskać środki na realizację celów statutowych.

 

Liczymy na to, że dzięki naszej pracy i hojności naszych donatorów uda nam się przywrócić narodowi polskiemu liczne obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego i przekazać je przyszłym pokoleniom.

 

Każda najdrobniejsza nawet kwota jest w stanie chronić pozostawione nam przez poprzednie pokolenia fragmenty naszej przeszłości.