STATUT FUNDACJI
„CYMELIUM” FUNDACJA RATOWANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
przyjęty w Warszawie w dniu 30 grudnia 2016 r.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Fundatorów z dnia 17 marca 2017 r.)

Postanowienia ogólne
§ 1

1. „CYMELIUM” FUNDACJA RATOWANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dalej „Fundacja”) ustanowiona została przez Iwonę Knechtę oraz Marka Andrzeja Kacprzaka (dalej „Fundatorzy”) aktem notarialnym sporządzonym dnia 12.12.2016 r. przed notariuszem Moniką Fyk w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak Monika Fyk Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie za Repertorium A Nr 27392/2016, zmienionym aktem notarialnym z dnia 19.12.2016 r. sporządzonym przez notariusza Michała Błaszczaka w Kancelarii Notarialnej Notarialnej Paweł Błaszczak Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak Monika Fyk Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie za Repertorium A Nr 28101/2016.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.), ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu Fundacji (dalej „Statut”).

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu. Działalność powyższa jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, zaś osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§ 4

1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Do celów Fundacji należy:
1) promocja, upowszechnianie i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego oraz zwiększanie dostępności zbiorów muzealnych i zbiorów specjalnych bibliotek,
2) kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego,
3) wzbogacanie zbiorów bibliotecznych w Polsce i za granicą o reprinty unikatowych druków lub wydawnictw, w szczególności o reprinty druków lub wydawnictw zaginionych, zniszczonych lub skradzionych,
4) popularyzacja czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji czytelnictwa literatury polskojęzycznej,
5) działania na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego,
6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, naukowej i oświatowej,
8) organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz intelektualnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) integracja środowisk twórczych, wydawniczych, eksperckich oraz bibliofilskich,
10) ochrona dóbr kultury i zabytków.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) digitalizację druków, wydawnictw i zbiorów własnych muzealnych, bibliotecznych i prywatnych w Polsce oraz poza jej granicami,
2) archiwizację i katalogowanie digitalizowanych druków, wydawnictw i zbiorów,
3) udostępnianie druków, wydawnictw i zbiorów w postaci cyfrowej,
4) działalność dokumentacyjna,
5) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności poprzez wznawianie stary wydań, wydawanie reprintów oraz wydawanie własnych publikacji,
6) dofinansowanie działalności wydawniczej prowadzonej przez inne podmioty,
7) wzbogacanie księgozbiorów bibliotek o reprinty niedostępnych pozycji,
8) organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
9) organizowanie konkursów w zakresie wiedzy i kultury,
10) popularyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów działalności statutowej poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, odczytów, wykładów, zjazdów i szkoleń,
11) organizację i prowadzenie innych działań edukacyjnych i kulturalnych,
12) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
13) upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi wkłady pieniężne Fundatorów w łącznej kwocie 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji oraz nawiązek,
3) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
4) zysku z lokat.

§ 12

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „osoby bliskie”),
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Działalność gospodarcza

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach:

1) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
2) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
3) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
4) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
6) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).

2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Zarząd Fundacji

§ 15

1. Władzę w Fundacji, kontrolę kierunków rozwoju i nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, i jest powoływany przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1) upływu pięcioletniej kadencji,
2) odwołania przez Fundatorów,
3) rezygnacji członka Zarządu,
4) śmierci członka Zarządu,
5) utraty praw obywatelskich,
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji,
3) sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
5) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
6) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,
7) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
8) występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,
9) sporządza i ogłasza roczne sprawozdania finansowe Fundacji, wymagane przepisami o rachunkowości,
10) sporządza i podaje do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, wymagane przepisami o fundacjach,
11) ustanawia i przyznaje odznaki, medale i tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8), decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
5. Pod sprawozdaniami, o których mowa w ust. 1 pkt 9) i 10), podpisują się wszyscy Członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 17

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał. O posiedzeniu powiadamia się członków Zarządu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 18

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i reprezentacji Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 19

1. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być zatrudniane i wynagradzane z tytułu pełnionej funkcji. W umowach zawieranych przez Fundację z Prezesem lub członkami Zarządu Fundację reprezentuje jeden z Fundatorów.
2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu, jak również mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 20

1. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić:
1) każdy z Fundatorów,
2) Zarząd Fundacji,
2. Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Zarząd za zgodą Fundatorów.
3. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

Połączenie z inną fundacją

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

(-) Iwona Knechta – Fundator
(-) Marek Kacprzak – Fundator